• Accelerated/Advanced Placement for Next School Year 

  The Appeals Process for the 2024-2025 school year will be open from May 18th - May 24th. 

  Overview of the placement process

  The Advanced Academics Department will review all student information for students entering 5th - 8th grade for accelerated math and students entering 7th - 8th grade for advanced ELA in the Spring of each school year.  Information will be shared at Curriculum Night and Parent/Teacher Conferences detailing the process and timeline. The placement process will begin in the Spring for the following school year and the appeals process will open at the end of May.  Placement information and appeals communication will be sent via ParentSquare beginning in the middle of May. 

  ELA PLACEMENT AND APPEAL INFORMATION 

  Parents of current 6th and 7th-grade students who qualified for initial placement into an advanced English/language arts class for the 2024-2025 school year will receive a letter the week of May 20th informing them of their child’s placement.  If students have completed their Spring MAP test, letters should be received via ParentSquare by May 20th.  Students that were enrolled in an advanced ELA class for the 2023-2024 school year and maintained a B average will continue in the advanced ELA program.  Those students will be placed in the advanced English class for the 2024-2025 school year.

  The Appeals Process for the 2024-2025 school year will be open from May 18th - May 24th. 

  Advanced English/Language Arts Identification Criteria (English)

  District 105 is committed to meeting the academic needs of all its students.  Careful consideration is given to each student when making a determination for service.  If you feel that your child meets the placement criteria, and you would like to appeal the placement decision, please click on the link below to complete a form to appeal your child's English/language arts placement.  Appeals will be accepted through the date indicated on the appeals form (Friday, May 24th).  

  Advanced ELA Appeals Form (English) 

   

  Colocación acelerada/avanzada para el próximo año escolar 

  El Proceso de Apelaciones para el año escolar 2024-2025 estará abierto del 18 al 24 de mayo.

  Resumen del proceso de colocación

  El Departamento Académico Avanzado revisará toda la información de los estudiantes que ingresan a 5.° a 8.° grado para matemáticas aceleradas y los estudiantes que ingresan a 7.° y 8.° grado para ELA avanzada en la primavera de cada año escolar. La información se compartirá en la Noche de Currículo y en las Conferencias de Padres y Maestros detallando el proceso y el cronograma. El proceso de colocación comenzará en la primavera para el siguiente año escolar y el proceso de apelación se abrirá a finales de mayo. La información de colocación y la comunicación sobre apelaciones se enviarán a través de ParentSquare a partir de mediados de mayo.

  INFORMACIÓN DE APELACIÓN Y COLOCACIÓN DE ELA

  Los padres de estudiantes actuales de 6.º y 7.º grado que calificaron para la colocación inicial en una clase avanzada de inglés/artes del lenguaje para el año escolar 2024-2025 recibirán una carta la semana del 20 de mayo informándoles sobre la colocación de su hijo. Si los estudiantes han completado su prueba MAP de primavera, las cartas deben recibirse a través de ParentSquare antes del día 18. Los estudiantes que estuvieron inscritos en una clase de ELA avanzada para el año escolar 2023-2024 y mantuvieron un promedio de B continuarán en el programa de ELA avanzado. Esos estudiantes serán ubicados en la clase de inglés avanzado para el año escolar 2024-2025.

  El Proceso de Apelaciones para el año escolar 2024-2025 estará abierto del 18 al 24 de mayo.

  Criterios de identificación de inglés avanzado/artes del lenguaje (español)

  El Distrito 105 está comprometido a satisfacer las necesidades académicas de todos sus estudiantes. Se da una cuidadosa consideración a cada estudiante al tomar una decisión sobre el servicio. Si cree que su hijo cumple con los criterios de colocación y desea apelar la decisión de colocación, haga clic en el enlace a continuación para completar un formulario para apelar la colocación en inglés/artes del lenguaje de su hijo. Se aceptarán apelaciones hasta la fecha indicada en el formulario de apelaciones (viernes 24 de mayo).


  Formulario de apelación de inglés avanzado/artes del lenguaje /Advanced English/language arts appeal form  (Spanish)

  Убрзани/напредни пласман за следећу школску годину 

  Одељење за напредне академије ће прегледати све информације о ученицима за ученике 5. - 8. разреда за убрзану математику и ученике који улазе у 7. - 8. разред за напредни ЕЛА у пролеће сваке школске године. Информације ће се делити на Ноћи наставног плана и програма и родитељским/наставничким конференцијама са детаљима о процесу и временском оквиру. Процес запошљавања ће почети на пролеће за наредну школску годину, а процес жалбе ће бити отворен крајем маја. Информације о пласману и комуникација са жалбама ће се слати преко ПарентСкуаре-а почев од средине маја.

  2024-2025 ЕЛА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПЛАСМАЊУ И ЖАЛБИ

  Родитељи садашњих ученика 6. и 7. разреда који су се квалификовали за почетни пласман у напредни час енглеске/језичке уметности за школску 2024-2025. годину добиће писмо у недељи 20. маја у којем ће их обавестити о смештају њиховог детета. Ако су ученици завршили пролећни МАП тест, писма би требало да буду примљена преко ПарентСкуаре-а до 20. маја. Ученици који су били уписани у напредни ЕЛА разред за школску годину 2023-2024 и задржали Б просек наставиће са напредним ЕЛА програмом. Ови ученици ће бити смештени у напредни разред енглеског језика за школску 2024-2025.

  Жалбени процес за школску 2024-2025. биће отворен од 18. до 24. маја.

  Дистрикт 105 је посвећен испуњавању академских потреба свих својих ученика. Сваки ученик се пажљиво разматра када се одлучује за службу. Ако сматрате да ваше дете испуњава критеријуме за пласман и желите да уложите жалбу на одлуку о пласману, кликните на везу у наставку да бисте попунили образац за жалбу на пласман вашег детета на енглески/уметнички језик. Жалбе ће се примати до датума наведеног на обрасцу за жалбе (петак, 24. мај).

  Напредни образац за жалбу на енглеском/језику (Advanced English/language arts appeal form - Serbian)

   

  Прискорене/розширене розміщення на наступний навчальний рік

  Процес апеляції на 2024-2025 навчальний рік триватиме з 18 по 24 травня.

  Огляд процесу розміщення

  Навесні кожного навчального року відділ підвищення кваліфікації переглядатиме всю інформацію про учнів для учнів 5-8 класів для прискореного вивчення математики та учнів 7-8 класів для поглибленого ELA. Інформацію буде надано на вечорі навчального плану та на батьківських/вчительських нарадах із детальним описом процесу та графіку. Процес розміщення розпочнеться навесні на наступний навчальний рік, а процес апеляції розпочнеться наприкінці травня. Інформація про розміщення та апеляції надсилатимуться через ParentSquare із середини травня.

  ELA ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗМІЩЕННЯ ТА АПЕЛЯЦІЮ

  Батьки нинішніх учнів 6-х і 7-х класів, які відповідають вимогам для початкового зарахування до класу з поглибленим вивченням англійської/мовної мови на 2024-2025 навчальний рік, отримають листа протягом тижня 20 травня з повідомленням про зарахування їхньої дитини. Якщо студенти склали весняний тест MAP, листи мають бути отримані через ParentSquare до 20 травня. Студенти, які були зараховані до поглибленого класу ELA у 2023-2024 навчальному році та мали середній рівень B, продовжуватимуть навчання за поглибленою програмою ELA. У 2024-2025 навчальному році ці учні будуть зараховані до класу з поглибленим вивченням англійської мови.

  Процес апеляції на 2024-2025 навчальний рік триватиме з 18 по 24 травня.

  Просунуті критерії ідентифікації англійської мови/мови (англійська)

  Округ 105 прагне задовольнити академічні потреби всіх своїх студентів. Під час прийняття рішення щодо служби кожному студенту приділяється ретельна увага. Якщо ви вважаєте, що ваша дитина відповідає критеріям влаштування, і ви хочете оскаржити рішення про влаштування, клацніть посилання нижче, щоб заповнити форму для оскарження влаштування вашої дитини на англійську/мовне мистецтво. Апеляції прийматимуть до дати, зазначеної у формі апеляції (п’ятниця, 24 травня).

  Розширена апеляційна форма ELA (англійською) (Advanced ELA Appeals Form - Ukranian)